štvrtok 21. mája 2015

Fyzika

Autor: Ivan teplička

Nové prepracované vydanie knihy FYZIKA - pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ.

Komu je kniha určená? Stredoškolským študentom môže pomôcť rozšírením poznatkov zo štandardných učebníc, ktorých obsah nestačí na prípravu na maturitnú skúšku z fyziky. Stredoškolským učiteľom fyziky poskytne prehľad poznatkov potrebných na prípravu študentov na maturitnú skúšku. Užitočná môže byť tiež uchádzačom o štúdium na vysokých školách pri príprave na prijímacie skúšky, resp. riešiteľom fyzikálnej olympiády.

Text knihy je rozdelený do ôsmich kapitol, ktoré sú ďalej členené na podkapitoly. Každá podkapitola obsahuje teoretický prehľad poznatkov, riešené príklady a neriešené úlohy s výsledkami. V niektorých častiach kniha mierne rozširuje učivo z cieľových požiadaviek – napr. použitie základov diferenciálneho a integrálneho počtu, Gibbsov zákon fáz, obvody RLC, špeciálna teória relativity atď.
OBSAH
1 ÚVOD DO FYZIKY
2 MECHANIKA
3 MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA
4 ELEKTRINA A MAGNETIZMUS
5 KMITANIE A VLNENIE
6 OPTIKA
7 ŠPECIÁLNA TEÓRIA RELATIVITY
8 ZÁKLADY FYZIKY MIKROSVETA
NIEKTORÉ FYZIKÁLNE KONŠTANTY
LITERATÚRA
REGISTER

Kúpiť: Fyzika

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára